PRIVACY VERKLARING LISARN BV

Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Lisarn, hierna ook naar verwezen met ‘Lisarn BV’.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom Lisarn BV je persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar ingrid@lisarn.be.

3. De gegevens die wij verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?
Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van je interactie met Lisarn BV.

Lisarn BV hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die Lisarn BV aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die Lisarn BV verzamelt zijn:

  • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, … daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak
  • Contactgegevens: Opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Lisarn BV verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt.

Waarom wij je gegevens verzamelen en verwerken

Lisarn BV verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.

Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer. Ook houden wij je graag op de hoogte via ons eZine, indien je je daarvoor hebt aangemeld (naam en mailadres bovenaan invullen op www.lisarn.be).

4. Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens

Lisarn BV deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor LISARN BV om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Het is mogelijk dat Lisarn BV persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren of om met gemiddelden te werken, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn.

Indien Lisarn BV gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

In kader van KMO-portefeuille dient Lisarn BV info te delen met onze samenwerkingspartner hiervoor.

Lisarn BV maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT configuraties…). Lisarn BV onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.

Derde landen

Lisarn BV maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van jou over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EER).

Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door het LISARN BV steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaard en verwerkt.

5. Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren

Lisarn BV bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Hoe wij je gegevens beschermen

Lisarn BV neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Lisarn BV en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat Lisarn BV alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Lisarn BV de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

6. Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Je rechten betreffende je persoonsgegevens

Het is steeds je recht om Lisarn BV te vragen of Lisarn BV je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij Lisarn BV.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat Lisarn BV op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Lisarn BV enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met Lisarn BV. Ook Lisarn BV is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming

Lisarn BV maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

7. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Lisarn BV kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.